Select Page

Prilagajanje šolskih obveznosti – statusi

Prilagajanje šolskih obveznosti določajo Šolska pravila o prilagajanju obveznosti dijaka.

Nekaj pomembnejših določil

Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Vlogo je potrebno skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti najkasneje do 20. septembra, izjemoma pa se lahko dodeli status tudi med šolskim letom. Dijaku lahko status ob neizpolnjevanju pogojev tudi miruje oz. preneha. O dodelitvi statusa dokončno odloča ravnatelj šole s sklepom. Hkrati s tem prejme dijak osebni izobraževalni načrt o prilagajanju šolskih obveznosti.

Dijaki lahko pridobijo naslednje statuse:

Dostopnost