Select Page

Geodetski tehnik

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli. Strokovni moduli vključujejo pouk teorije ter praktično delo, ki poteka v klasičnih in računalniških učilnicah, večinoma pa v za geodete najlepši učilnici – na terenu.

Geodetski tehnik bo znal organizirati in izvesti postopek geodetskih del s pripravo, izvedbo terenskih meritev, računalniško obdelavo rezultatov meritev in sestavo elaborata. Poznal bo dejstva z različnih področij geodezije, prostorskih evidenc, zajema podatkov in prikaza zemeljske površine.

Geodetski tehnik se lahko zaposli v geodetskih podjetjih pri opravljanju terenskih meritev in njihovi računalniški obdelavi na področju temeljne državne izmere, geodetskih meritev ob gradnji; v državni ali občinski upravi v službah, ki se ukvarjajo s prostorskimi evidencami in urejanjem prostora, na sodiščih v zemljiški knjigi.

Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz osnov geodezije, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Zaposlitev in študij
Geodetski tehnik se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje na vseh višjih in visokošolskih programih, z opravljenim petim predmetom na splošni maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica

Letnik

1.

2.
3.
4.
Slovenščina
SLO
4
4
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
3
3
3
3
Matematika
MAT
3
3
3
3
Zgodovina
ZGO
1
2
Geografija
GEO
2
Umetnost
UME
2
Sociologija
SOC
2
Fizika
FIZ
2
2
Kemija
KEM
2
Športna vzgoja
ŠVZ
3
3
2
2
Geodezija
GED
5
5
5
6
Evidentiranje nepremičnin
EVN
4
Izdelava geodetskih načrtov
IGN
2
3
Fotogrametrija
FTG
4
Geodetski in izravnalni račun
GIR  4
Opisna geometrija
OGE
2
1
Inženirska geodezija
ING 2
Geod. računalniški programi
GRP 2
Izbrane zgodovinske teme*
IZT
1
Matematika za geodete*
MGD
1
1
Uporabna informatika*
UPI
2
Geodetske terenske vaje*
GVT  1
3
 2  2
Računalništvo v geodeziji*
RGD
1
Izbrana poglavja iz geodezije*
IPG  2
Organizacija geod. podjetja s strokovno zakonodajo*
OGP  2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
76
76
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
96
96
96
64

 

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov

Geodetski tehniki so si na strokovni ekskurziji ogledali predor Koper, viadukt Glinščica in vodni zadrževalnik Vogršček.

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov

Dijakinje in dijaki 4. letnika geodetskih tehnikov so si od blizu ogledali potek gradnje druge cevi predora Karavanke.

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov

G1E in G2E so si ogledali razstavo geodetskih instrumentov na FGG in Zemljepisni muzej v ZRC SAZU, G3C in G4C pa gradbišče drugega tira in mareograf v Kopru.

4. mesto na mednarodnem tekmovanju ICYSS

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić iz G4B razreda sta dosegla neverjeten uspeh – 4. mesto na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih nalog.

Ekskurzija geodetskih tehnikov na grad Bogenšperk in v Vače

Strokovna ekskurzija geodetskih tehnikov na grad Bogenšperk in v Vače, kjer je geometrično središče Slovenije GEOSS.

Geodetske terenske vaje

Dijakinje in dijaki 4. letnika geodetske smeri so kljub snegu opravili meritve na geodetskih terenskih vajah.

Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić (G3b) sta s svojo raziskovalno nalogo na 55. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije prejela zlato priznanje, Veronika Bartle (T2a) pa srebrno priznanje.

Raziskovalna naloga – meritve v jamah

Klavdija in Vasilij, G3B sta 21. 12. 2020 z laserskim skenerjem merila v Mačkovici in v Skedneni jami.

Geodetska raziskovalna naloga

Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić, G3B, sta 16. 10. 2020 v okviru svoje raziskovalne naloge izvedla meritve v rudniku mangana pod Šmarno goro.

Srebrno priznanje na 54. srečanju mladih raziskovalcev

Klavdija Kalan Krošlin, G3B, je prejela srebrno priznanje za svojo raziskovalno nalogo.

Dostopnost