Select Page

Zaključni izpit

Miha Kukec

tajnik ŠMK za PoM in ZI

Telefon: 01 5600 417

E-naslov: miha.kukec@sggos.si

Uradne ure: četrtek, 8:00 – 10:25, kabinet 230

Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI) je zaključek izobraževanja za dijake in odrasle, ki se šolajo po programih srednjega poklicnega (SPI) in nižjega poklicnega izobraževanja (NPI). Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega ali nižjega poklicnega izobraževanja.

Koledar zaključnega izpita 2023/24

Zimski rok zaključnega izpita 2023

12. januar 2024 – Rok za prijavo k zimskemu izpitnemu roku
9. februar 2024 – Rok za oddajo dokumentacije za izdelek/storitev
9. februar 2024 – Zadnji rok za naknadno prijavo k ZI
12. februar 2024 – Slovenščina (pisni izpit)

Ostali izpiti bodo določeni naknadno. Ostale datume določi ŠK ZI v skladu s pravili in šolskim koledarjem.

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri.

 

Spomladanski rok zaključnega izpita 2024

5. januar 2024 – Rok za prijavo teme za izdelek oz. zagovor
26. april 2024 – Rok za prijavo k spomladanskemu izpitnemu roku
31. maj 2024 – Zadnji rok za naknadno prijavo k ZI
31. maj 2024 – Rok za oddajo dokumentacije za izdelek/storitev
4. junij 2024 – Slovenščina (pisni izpit)
5. – 12. junij 2024 – Ustni izpiti in zagovori
4. julij 2024 – Razglasitev rezultatov in podelitev spričeval

Datumi ostalih izpitov bodo določeni naknadno. Datume določi ŠK ZI v skladu s pravili in šolskim koledarjem.

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri.

 

Jesenski rok zaključnega izpita 2024

5. julij 2024 – Rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku
19. avgust 2024 – Rok za oddajo dokumentacije za izdelek/storitev
19. avgust 2024 – Zadnji rok za naknadno prijavo k ZI
21. avgust 2024 – Slovenščina (pisni izpit)

Ostali izpiti bodo določeni naknadno. Ostale datume določi ŠK ZI v skladu s pravili in šolskim koledarjem.

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri.

Prijave in odjave
Kandidat se prijavi k opravljanju ZI na posebnem obrazcu 30 oz. 45 dni pred pričetkom izpitnega roka. Iz utemeljenih razlogov se lahko prijavi najkasneje 3 dni pred izpitnim rokom s pisno vlogo. O utemeljenosti vloge odloča šolska komisija za zaključne izpite (ŠKZI).

Najkasneje tri dni pred izpitnim rokom mora kandidat predložiti k prijavi spričevalo o uspešno končanem zaključnem letniku.

Kandidat se lahko pisno odjavi najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.

Če kandidat iz neopravičenih razlogov ne pride k zaključnemu izpitu oziroma med izpitom odstopi, se šteje, da je izpit enkrat že opravljal.

Popravljanje ali izboljšanje ocene, pridobljene na ZI, je možno večkrat.

Sestava ZI, predmeti in potek izpitov

V programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

– pisni in ustni izpit iz slovenščine

– izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izpita iz slovenščine na ZI ne opravljajo kandidati z oceno odlično v zaključnem letniku.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:

– izdelek oziroma storitev

Predmeti

Vsak predmet na ZI ima svoj način izvedbe in dovoljene pripomočke.

Slovenščina

Pisni del izpita poteka v skladu s 13., ustni izpit pa v skladu s 14. členom Pravilnika. Pisni in ustni del izpita praviloma ne potekata isti dan.

izpit se opravlja v izpitnem prostoru. Kandidat stopi v izpitni prostor na poziv in izbere izpitni listek, ki ga enkrat lahko zamenja brez vpliva na oceno. Po izbiri listka ima kandidat pravico do 20-minutne priprave na odgovor. Na voljo ima konceptne liste, ki jih mora po končani pripravi oddati izpraševalcu. Priprava poteka v izpitnem prostoru na za to določenem mestu, in sicer med odgovarjanjem drugega kandidata. Na izpitni listek ni dovoljeno ničesar zapisati ali ga kakor koli drugače zaznamovati.

*Dijaki, ki so imeli zaključeno oceno odlično iz predmeta slovenščina v zaključnem (tretjem) letniku, so oproščeni opravljanja izpitne enote iz slovenščine na zaključnem izpitu.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Zagovor izdelka oziroma storitve pred šolsko izpitno komisijo poteka v skladu s pravili izpeljave izpita. Ocenjevanje in splošni uspeh določa Pravilnik o zaključnem izpitu v 18., 19. in 20. členu.

 

Razpisane teme za izdelek oziroma storitev

V šolskem letu 2022/23 so razpisane teme za izdelek oziroma storitev v programu:

Šolska komisija za ZI in šolske izpitne komisije za ZI

Šolsko komisijo za zaključne izpite (ŠK ZI) na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli sestavljajo:

– predsednik: Gvido Jager

– namestnica predsednika: Ksenija Juvan Berič

– člani: Biljana Postolova, Franci Žakelj, Klavdija Hribernik

– tajnik ZI: Miha Kukec

ŠK ZI: organizira in vodi ZI, določi nadzorne učitelje pri pisnem izpitu, izdelavi izdelka oziroma storitve, določi ocenjevalce za pisni izpit, v skladu z izpitnim katalogom določi uporabo pripomočkov na izpitu, določi in objavi dan in uro opravljanja izpita ter razpored po prostorih, določa navodila za izvedbo ZI na šoli, sprejme poročilo o poteku in rezultatih ZI, odloča o drugih zadevah, določenih s pravilnikom o ZI ( predvsem prilagoditvi opravljanja izpita za dijake s posebnimi potrebami).

Za izvedbo ustnega izpita, zagovora ali delovnega preizkusa pri zaključnem delu ravnatelj imenuje šolsko izpitno komisijo (ŠIK).

Šolske izpitne komisije veljajo za vse tri roke. Šola objavi njihovo sestavo ter datum in uro za posamezni izpit vsaj sedem dni pred začetkom izpitnega roka.

ŠIK sestavljajo predsednik, izpraševalec in član. Praviloma sta v komisiji dva učitelja, ki poučujeta ta predmet. Predsednik ŠIK skrbi za pravilen potek in vodi zapisnik. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je dijake poučeval v zaključnem letniku. Izdelek pri pisnem delu ocenjuje ocenjevalec, ki je praviloma učitelj tega predmeta na šoli.

Strokovni aktiv učiteljev slovenščine pripravi za pisni del izpita izpitno polo, ki jo najmanj 7 dni pred zaključnim izpitom odda predsedniku ali tajniku šolske komisije za zaključni izpit. Gradivo se varuje kot izpitna tajnost.

Strokovni aktiv učiteljev slovenščine pripravi izpitna vprašanja za zaključni izpit na začetku pouka v zaključnem letniku in z njimi seznani dijake zaključnega letnika. Kombinacije vprašanj na izpitnih listkih so izpitna tajnost. Komplet vprašanj za ustni del izpita obsega toliko izpitnih listkov, kot je prijavljenih kandidatov, najmanj pa 20. Izpraševalec odda izpitne listke predsedniku ali tajniku šolske komisije najpozneje 3 dni pred zaključnim izpitom. Izpitni listki se varujejo kot izpitna tajnost.

Podelitev zaključnih spričeval

Podelitev zaključnih spričeval

Podelitev zaključnih spričeval je potekala v četrtek, 4. 7. 2024. Razveselili smo se sedmih zlatih zaključnikov.

Dostopnost