Select Page

Gradbeni tehnik PTI

Program gradbeni tehnik PTI (poklicno – tehniško izobraževanje) je namenjen dijakom, ki so že zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v 2 letih šolanja nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv gradbeni tehnik. Na ta način dijak v 5 (3+2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor.

Možnosti nadaljevanja študija
Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih programih ter nekaterih univerzitetnih.
Izvedbeni predmetnik za program gradbeni tehnik PTI
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
 Kratica
Letnik
 
1.
2.
Slovenščina
SLO
4
4
Matematika
MAT
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
4
4
Umetnost
UME
 
1
Zgodovina
ZGO
 
1
Geografija
GEO
1
 
Sociologija
SOC
1
 
Fizika
FIZ
3
 
Kemija
KEM
 
1
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
Stavbarstvo
STB
2
3
Gradbeni inženirski objekti
GIO
2
1
Gradbena mehanika
GME
1+1 1+1
Kalkulacije
KAL
 
2
Geodezija v gradbeništvu
GEG
2
 
Osnove projektiranja
OPR
0+3 0+2
Projektiranje stavb
PST
 
0+1
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
 
0+1
Matematika za gradbenike*
MGR
1
1
Statika v gradbeništvu*
STG
2
 
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS
2
 
Mehanika konstrukcij*
MEK
 
0,5
Vodovod, kanalizacija*
VOK
 
0,5
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
PUD
76
 
Interesne dejavnosti (ur/leto)
IND
64
32

*odprti kurikul

Dostopnost