Select Page

Poslanstvo in vizija

Osnovno poslanstvo vzgojno-izobraževalnega zavoda SGGOŠ Ljubljana je, da dijakom skozi celotno dobo izobraževanja ponudi tak vzgojno-izobraževalni proces, ki jim bo v polni meri omogočal:

 • učinkovito pridobivanje novih znanj in spretnosti na splošno- in strokovnoteoretičnem ter praktičnem področju,
 • sprotno spoznavanje z novimi in naprednimi tehnološkimi postopki in tehničnimi rešitvami po posameznih strokovnih področjih,
 • osebnostno rast na področju samostojnosti, profesionalnosti in strokovne odgovornosti,
 • razvoj vsakega posameznika v vrhunskega strokovnjaka na svojem delovnem področju,
 • napredovanje oz. izobraževanje na višjih izobraževalnih stopnjah,
 • takojšnjo vključitev v strokovna delovna okolja,
 • izgrajevanje kakovostnih medsebojnih odnosov na profesionalni in osebni ravni,
 • osebno rast v duhu spoštovanja (ne le strpnosti) do človeka, sošolca oz. sodelavca, okolja in stroke, za katero se izobražujejo in v kateri bodo nekoč delovali.

Vizija zavoda SGGOŠ Ljubljana je, da kot pomembna vzgojno-izobraževalna inštitucija v ljubljanski regiji  in širše v naslednjih letih še okrepi svojo pozitivno družbeno vlogo, s tem, ko vzgaja in izobražuje strokovne kadre, ki bodo v bližnji in daljni prihodnosti s svojim kakovostnim in učinkovitim strokovnim delom družbi prinašali visoko dodano vrednost.

Hkrati želimo kot šola, v najširšem pomenu besede, delovati na tak način, da bodo naši dijaki ime šole, izkušnje in pridobljeno znanje ter spretnosti z veseljem in s ponosom širili v okolja, v katerih živijo in strokovno delujejo.

Temeljne usmeritve v šolskem letu 2015/16

V šolskem letu 2015/16 in naprej zavod SGGOŠ Ljubljana čakajo veliki in zelo pomembni izzivi:

Področje statusa šole

 • ohraniti šolo v sedanji organizacijski in infrastrukturni obliki,
 • vzpostaviti trajno rast vpisa v vse izobraževalne programe šole,
 • okrepiti dinamiko promocije šole in naših izobraževalnih programov,
 • predlagati in izpeljati uvedbo nekaterih novih izobraževalnih programov, v prvi vrsti izobraževalnega programa tehniške gimnazije.

Področje strokovnega delovanja šole

 • izboljšati kakovost izvajanja učnih programov na splošnem in na strokovnem delu izobraževalnih vsebin,
 • vzpostaviti sistem strokovnopedagoškega delovanja šole, ki bo sočasno zagotavljal manjši osip dijakov in višjo kakovost znanja,
 • okrepiti povezovanje in sodelovanje šole z zunanjimi strokovnimi inštitucijami,
 • povečati učinkovitost dela na vseh področjih strokovnega in administrativnega delovanja,
 • permanentno graditi kakovostne in vzpodbudne medsebojne odnose, ki bodo zagotavljali osnovne pogoje za pozitivne premike na vseh področjih šolskega delovanja.

Kot UNESCO šola delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter našega skupnega doma – planeta Zemlje.

 

Dostopnost