Select Page

Na SGGOŠ.StG smo  v sklopu Komisije za kakovost vključeni v projekt izvajanja aktivnosti za razvijanje kritičnega mišljenja pri mladostnikih. Tako se dijaki znotraj pouka večkrat srečajo z digitalnimi in tiskanimi mediji, ki nam vsakodnevno posredujejo informacije. Dijaki poskušajo ovrednotiti sporočilo medijev. Prebiranje in zbiranje aktualnih informacij na področju okolja, zelene energije, energetskih načrtov, okoljevarstvenega prava in trajnostnega razvoja lahko pri pouku poteka tudi preko brskanja časopisnih člankov, poljudnoznanstvenih revij ali intervjujev. Cilj je, da dijaki preverijo vire in ovrednotijo informacije, pri tem pa ustrezno argumentirajo svoje mnenje o prebranem.

Dostopnost